คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ไฟล์แนบคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์   >> Dowload <<

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การหมุนเกลียวความรู้ด้วยการทำ AAR

การหมุนเกลียวความรู้ด้วยการทำ AAR  (AFTER ACTION  REVIEWS)
รายละเอียดดังนี้… Continue reading
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การ แชร์ Tacit Knowledge

การแชร์  Tacit Knowledge  ด้วยการเล่าเรื่องมี 2 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้
1.  เล่าเรื่องความสำเร็จ “Success Stories”
2.  เล่าสิ่งที่เป็นบทเรียน  “Lessons Learned”
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

AAR คือ อะไร

AAR คือ การเรียนรู้หลังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ได้จากการทบทวนหลังจัดโครงการหรือกิจกรรม AAR จึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการความรู้ Continue reading
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

3 Generations of Knowledge Management

3 Generations of  Knowledge Management
- KM 1.0  Mannage  Content
IT KM       จัดการกับ “ความรู้” (พัฒนาระบบ)
-  KM  2.0  Manage  Community
HR KM     จัดการกับ  “ความรู้สึก” (พัฒนาความสัมพันธ์)
-  KM 3.0  Manage  Consciousness
EQ KM      จัดการกับ “ความรู้สึกตัว” (พัฒนาสติปัญญา)
>> โดย  ดร.ประพันธ์  ผาสุขยืด  <<
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

HD-KM มองอย่างเข้าใจ สู่การปรับใช้ที่ยั่งยืน

HD-KM มองอย่างเข้าใจ สู่การปรับใช้ที่ยั่งยืน
- ถ้าต้องการจะ “เห็นชัด”  ต้องเป็นการปฏิบัติที่ทุกคน “เปิดรับ”

Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศษสตร์

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ Continue reading
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment