ระหว่างสหกิจศึกษา

เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีผู้นิเทศงานในสถานประกอบการคอยให้การดูแลและชี้แนะนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้ความเคารพผู้นิเทศงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างการปฏิบัติงาน

1. การส่งตัวนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

          เมื่อนักศึกษาจะออกปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาจะต้องจัดเตรียมหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาถือไปยังสถานประกอบการในวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน

2. นักศึกษาจัดส่งเอกสาร

          สัปดาห์ที่ 1 ของการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop6)
สัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop7)
สัปดาห์ที่ 3 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop8)
เพื่อให้อาจารย์ประสานงาน ได้ตรวจสอบและให้คำแนะนำ ทั้งนี้นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานได้ทันทีโดยอาจารย์ประสานงานอาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างการไปนิเทศงานก็ได้ ในกรณีที่ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาโดยการสอบถามข้อมูลด้วยวาจาแล้วเป็นผู้เขียนข้อมูลที่ได้รับด้วยตนเอง จากนั้นนำไปให้ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการตรวจและลงนามรับทราบ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามกำหนด จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาทราบ ทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-MAIL ฯลฯ ทันที
ในระหว่างการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องจัดทำแบบบันทึกความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop9) และนำส่งพร้อมรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3. การนิเทศงานสหกิจศึกษา

          เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาจัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจจะมีเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาร่วมเดินทางไปนิเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาจัดทำโครงการนิเทศสหกิจศึกษาร่วมกับอาจารย์ประสานงาน และคณาจารย์นิเทศ เพื่อกำหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา และขออนุมัติโครงการนิเทศต่ออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ ผ่านคณบดีประจำคณะ
2. คณาจารย์นิเทศประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษา
3. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาต้องส่งแบบแจ้งยืนยันการนิเทศ (RMUTI-Coop10) ให้สถานประกอบการก่อนคณาจารย์นิเทศไปนิเทศอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้สถานประกอบการได้มีเวลาเตรียมตัวรับการนิเทศ
4. คณาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกำหนดนัดหมาย หลังจากคณาจารย์นิเทศได้นิเทศงานสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้คณาจารย์นิเทศจัดทำแบบบันทึกการนิเทศงาน (RMUTI-Coop11) ทุกครั้ง ส่งกลับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา