ก่อนสหกิจศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนักศึกษามีคุณภาพพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้

1. การสอบถามความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบประจำศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต จะดำเนินการออกแบบสอบถามความต้องการนักศึกษา สหกิจศึกษาของสถานประกอบการ โดยใช้ข้อมูลสถานประกอบการจากทำเนียบสถานประกอบการของแต่ละสาขาวิชา และข้อมูลสถานประกอบการใหม่ที่นักศึกษาประสานกับอาจารย์ประสานงาน และสถานประกอบการจัดส่งแบบเสนองานสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop1)

2. การส่งแบบคำร้องขอออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นักศึกษาต้องส่งแบบคำร้องขอออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop2) ให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา เพื่อยืนยันความต้องการขอออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. การอบรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบประจำศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต ร่วมกับสาขาวิชาในคณะ จะจัดให้มีการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดในทุกๆ ด้านก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

4. การเลือกสมัครงาน

โดยมีลักษณะการเลือกสมัครงาน ดังนี้

1. นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการได้ตามรายชื่อสถานประกอบการ ซึ่งได้ติดประกาศให้นักศึกษาทราบ ณ สาขาวิชาของนักศึกษา
2. นักศึกษาสามารถประสานงานกับสถานประกอบการด้วยตนเอง โดยนำรายชื่อสถานประกอบการ พร้อมเอกสารการตอบรับจากสถานประกอบการ ส่งกลับหน่วยงานที่รับผิดชอบประจำศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต
3. การเลือกนักศึกษาของสถานประกอบการ ทำได้โดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรืออาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้วขอให้ตรวจสอบประกาศการสัมภาษณ์งานเป็นระยะๆ หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบประจำศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตทราบ

5. การรับสมัครนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

1. นักศึกษายื่นใบสมัครงานสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop3)
2. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาส่งใบสมัครให้สถานประกอบการ
3. สถานประกอบการส่งแบบตอบรับนักศึกษา (RMUTI-Coop4)
4. ผู้ปกครองนักศึกษาส่งแบบอนุญาตให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop5)
ขั้นตอนข้างต้นนี้ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง และรวบรวมเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

6. การลงทะเบียน

7. การเตรียมตัวและการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

          นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการก่อนวันที่กำหนดในหนังสือส่งตัว และต้องเข้ารายงานตัวต่อสถานประกอบการในวันที่กำหนดในหนังสือส่งตัวเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา จะประสานงานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า หากนักศึกษาต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนกำหนดหรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างเดินทางทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ตามกำหนดเวลา โปรดติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยด่วนที่สุด และขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไม่สะดวกในการติดต่อและหาที่พัก
นักศึกษามีสถานภาพเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการลาของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด การลากิจต้องแจ้งล่วงหน้าและควรลาเมื่อมีเหตุสมควรเท่านั้น และควรชดเชยเวลาทำงานด้วย ส่วนการลาป่วยนักศึกษาควรโทรศัพท์ติดต่อแจ้งให้ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการทราบและนักศึกษาควรไปถึงที่ทำงานก่อนเวลาทำงานเล็กน้อย ทั้งนี้ การลาหยุดงานบ่อยๆ และการไปทำงานสายจะมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา