เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

ขั้นตอนที่ 1 : นักศึกษาต้องรู้จักตนเอง
1. รู้จักลักษณะงานที่สนใจและถนัด  ตรงกับความสามารถของตนเอง เช่น ระดับความรู้ทางวิชาการ  ผลการเรียน  มีความชำนาญในงานด้านใด   มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่จะสามารถปฏิบัติงานนั้นได้
2. คุณสมบัติพิเศษประจำตัว เช่น ความสามารถในการพูด/เขียน/อ่าน ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่สถานประกอบการต้องการ  เป็นนักกิจกรรม  มีความสามารถในการเขียน/ใช้โปรแกรมต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2  : นักศึกษาต้องรู้จักสถานประกอบการ
1. รู้ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ตนเองสนใจ เช่น  สถานประกอบการมีชื่อเสียงในด้านใด  ที่ตั้ง  จังหวัด  ประเภทธุรกิจ  เป็นต้น
2. ลักษณะงานที่สถานประกอบการเสนอมาสอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของตนเองหรือไม่  โดยลักษณะงานที่ดีควรเป็นโครงงาน  หรืองานประจำที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
3. ความเหมาะสมหรือค่าตอบแทนที่สถานประกอบการจัดให้
ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อนักศึกษาได้ข้อมูลแล้วให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกสถานประกอบการที่ตรงกับตนเองมากที่สุด   เพียง 1 แห่ง  แล้วส่งใบสมัครได้ตามวันเวลาที่สาขาวิชากำหนด