บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

  1. ต้องผ่านการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมครบถ้วน ตามที่โครงการสหกิจศึกษากำหนด
  2. ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสานกับเจ้าหน้าที่โครงการสหกิจศึกษาตลอดเวลา
  3. หมั่นฝึกฝน และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  4. ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้นิเทศงานในสถานประกอบการอย่างเต็มกำลังความสามารถ
  5. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ ไม่ฝ่าฝืนและละเลย
  6. หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทในสถานประกอบการทุกกรณี
  7. ติดต่อส่งเอกสารที่กำหนด และให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับสหกิจศึกษาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
  8. หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ประสานงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยทันที