| ติดต่อเรา

รูปภาพ3
แผนกงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานในสถานประกอบการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4423 3073
โทรสาร 0 4423 3074

http://coop.ea.rmuti.ac.th