ตัวอย่างหนังสือราชการ

ตัวอย่างบันทึกไปราชการนิเทศ – update 10-01-2562
ตัวอย่างหนังสือ_ขอสอบถามรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตัวอย่างหนังสือ_ขอส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตัวอย่างหนังสือ_ขอเข้านิเทศ
ตัวอย่างหนังสือ_ขอเรียกตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างบันทึก_เกี่ยวกับการยืมอาจารย์นิเทศต่างสาขา
ตัวอย่างบันทึก_แจ้งเหตุผลนักศึกษาขอย้ายสถานที่ออกสหกิจ
ตัวอย่างบันทึก_แจ้งเหตุผลออกนิเทศล่าช้า
ตัวอย่างบันทึก_ขอชี้แจงเหตุผลสอบถามเกิน 3 คน
ตัวอย่างหนังสือ_ขอความอนุเคราะห์เวลาเรียน
ตัวอย่างหนังสือ_บันทึกรายงานผลการเทียบโอน
ตัวอย่างจดหมายภายนอก_ศึกษาดูงาน
แบบขออนุญาต_ผู้บังคับบัญชา
แบบขออนุญาต_ผู้ปกครอง