ตัวอย่างคำร้องสหกิจ

ตัวอย่างคำร้องเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
1. ขอเทียบโอนผลการเรียน
2. ขอลงทะเบียนเรียน พร้อมกับออกปฏิบัติงานสหกิจ
3. ขออนุญาตไม่ออกฝึกงานสหกิจศึกษา และขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา

แบบฟอร์มคำร้อง
ขั้นตอนการดำเนินงานเทียบโอนผลการเรียน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป R01
แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน