เอกสารสำหรับนักศึกษา

เอกสารสำหรับนักศึกษา
แบบคำร้องขอสอบถามสถานประกอบการ_ป.ตรี – ใหม่
RMUTI-Coop 2 แบบคำร้องร่วมโครงการ
                        แบบคำร้องร่วมโครงการ (Word)
RMUTI-Coop 3 ใบสมัคร
                       ใบสมัคร  (Word)
RMUTI-Coop 5 แบบขออนุญาตผู้ปกครอง
RMUTI-Coop 6 แบบแจ้งรายละเอียดสถานที่
RMUTI-Coop 7 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงาน
RMUTI-Coop 8 แบบแจ้งโครงร่าง
RMUTI-Coop 9 แบบบันทึกความก้าวหน้า
RMUTI-Coop 16 แบบยืนยันส่งรายงาน

แบบเสนอข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา
(นักศึกษา ทุกคน ต้องทำเพิ่มเติม  นอกเหนือจากสรุปรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา) 

1. แบบเสนอข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา_ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือ
2. แบบเสนอข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา_ด้านนวัตกรรม
3
แบบฟอร์มนำเสนอผลงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม-ตัวอย่าง_เกณฑ์การคัดเลือก
ตัวอย่างโปสเตอร์ >> คลิก