ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555

บันทึกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
ประกาศ
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการฝึกงานในสถานประกอบการ
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการลงทะเบียนสหกิจศึกษาพร้อมออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2555