หลักการและเหตุผล

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Based Learning) อย่างเป็นระบบ หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์จริงและทักษะวิชาชีพ โดยจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาตรงตามสาขาวิชาชีพ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย โดยมีสหกิจศึกษาเป็นผู้ประสาน จึงเป็นกลไกทางวิชาการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน

นักศึกษาที่ลงรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะของพนักงานชั่วคราว ที่ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อซึมซับเอาประสบการณ์จากการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม การได้พัฒนาตนเองทั้งความรู้  ความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจัดเตรียมและนำเสนอรายงานจากประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน จะทำให้นักศึกษาผู้นั้นรู้จักและเข้าใจตนเอง มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอย่างเด่นชัด

กระบวนการสหกิจศึกษา ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือผู้นิเทศงานในสถานประกอบการทำหน้าที่กำกับและดูแลการทำงานของนักศึกษา ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ และช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ตลอดเวลา ในขณะที่สถานประกอบการจะได้แรงงานจากนักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หรือได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ไปร่วมองค์กรในอนาคต และสร้างจริยธรรมในวิชาชีพที่พึงปรารถนา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง