ประวัติความเป็นมา

สหกิจศึกษา และการฝึกงานในสถานประกอบการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ได้เริ่มดำเนินงานสหกิจศึกษานำร่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ  และประโยชน์ของงานสหกิจศึกษาที่จะมีผลต่อนักศึกษา  และการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาต่อไปในอนาคต   การดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาเข้าร่วมงานสหกิจศึกษาจำนวนกว่า 3,800 คน

การดำเนินงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา แม้อาจพบปัญหา และอุปสรรคบ้าง แต่ด้วยความพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงงานสหกิจศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ที่สำคัญคือเพื่อให้นำมาซึ่งประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ   ทางแผนกงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานในสถานประกอบการ  ได้ดำเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การจัดอบรมอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา อาจารย์สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป