ระบบจัดการสหกิจศึกษา (ส่งแบบประเมิน)

ให้นักศึกษาดำเนินการส่งแบบประเมิน
1. แบบแจ้งรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน (RMUTI Coop 06)
2. แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (RMUTI Coop 07)
3. แบบแจ้งโครงร่างรายงาน (RMUTI Coop 08)
ผ่านระบบจัดการสหกิจศึกษาได้ที่   http://et.ea.rmuti.ac.th/coopea/index.php