หลังสหกิจศึกษา

1. สถานประกอบการส่งแบบประเมิน

กำหนดให้สถานประกอบการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน กลับมาเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา ดังนี้
- แบบประเมินผลนักศึกษา (RMUTI-Coop12)
- แบบประเมินรายงานนักศึกษา (RMUTI-Coop13)
- แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการรับนักศึกษา (RMUTI-Coop14)
- หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop15)

2. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ประสานงาน

อาจารย์ประสานงานจะสอบถามนักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมกับนักศึกษาส่งแบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop16) แก่อาจารย์ประสานงาน

3. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบประจำศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตจะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ หลังจากที่นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ