ขั้นตอนการนิเทศงาน

การนิเทศงานของคณาจารย์

 • อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา และคณาจารย์นิเทศป กำหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา  โดยกำหนดให้มีการนิเทศ 2 ครั้ง ได้แก่
  นิเทศครั้งที่ 1 ระหว่างสัปดาห์ที่ 1-4 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  นิเทศครั้งที่ 2 ระหว่างสัปดาห์ที่ 12-14 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
 • เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่คณาจารย์นิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
 • เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชารวบรวมรายละเอียดสถานประกอบการส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันเดินทาง 1-2 วันทำการ
  คณาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกำหนดนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงานคือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานของนักศึกษา ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ถ้าคณาจารย์นิเทศพบว่าสถานประกอบการยังไม่เข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา ขอได้โปรดกรุณาชี้แจงให้สถานประกอบการเข้าใจ
 • นักศึกษาควรทราบกำหนดการไปนิเทศของอาจารย์เพื่อรอพบคณาจารย์นิเทศ ถ้านักศึกษามีการเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานในวันดังกล่าว หรือมีเหตุเจ็บป่วยหรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้นักศึกษาติดต่อสาขาวิชา คณะ หรืออาจารย์โดยด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม่
 • ในการนิเทศ อาจารย์จะได้พบกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา โดยจะมีการประชุมเพื่อพุดคุยกับแต่ละฝ่ายโดยลำพังก่อนแล้วจึงประชุมพร้อมกันอีกครั้งเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่อาจารย์ควรใช้เวลาในการพบปะกับบุคคลทั้งสองไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
 • ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารย์ที่ปรึกษาจะประเมินผลการนิเทศงาน ประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและนักศึกษา ตามแบบประเมินผลและส่งมอบคืนเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา เพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลก่อนนำส่งคณะ ต่อไป