บทบาทและหน้าที่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

บทบาทและหน้าที่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

  1. คณาจารย์นิเทศ แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้ทำหน้าที่นิเทศ และประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา
  2. ให้คำปรึกษานักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตามความจำเป็นของนักศึกษา
  3. คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  หรือ สมาคมสหกิจศึกษาไทย
  4. คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา
  5. คณาจารย์นิเทศต้องไปนิเทศงานนักศึกษาในขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ ต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 1 คน
  6. คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง
  7. รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ
  8. ติดตามการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ การปรับตัว การปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานประกอบการ ความก้าวหน้าของงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย การสื่อสาร และการนำเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง เป็นต้น
    ทั้งนี้เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้ควรเพียงพอตามความจำเป็นของนักศึกษา และการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศต้องมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ขณะเดียวกันก็ควรเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการด้วย