บทบาทและหน้าที่อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

บทบาทและหน้าที่อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

  1. อาจารย์ประสานงานระบบสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาในคณะ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และให้คำปรึกษานักศึกษาของสาขาวิชานั้น
  2. สำรวจและรวบรวมรายชื่อนักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา  และพิจารณาขออนุมัตินักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
  3. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุกๆ  ด้าน
  4. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาในการจัดหางานสำหรับนักศึกษา
  5. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษารับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ
  6. ร่วมกับสาขาวิชาประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา
  7. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
  8. การติดต่อเรื่องสหกิจศึกษาของสาขาวิชาขอให้นักศึกษาติดต่อประสานงานกับอาจารย์ประสานงานของสาขาวิชา  ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบประจำศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต  จะประกาศรายชื่ให้นักศึกษาทราบในภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา