บทบาทหน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา

พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)     คือ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ตลอดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของนักศึกษา  เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนวทางการทำงาน เป็นที่ปรึกษาทั้งด้านปฏิบัติงานและการปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงาน กำหนดลักษณะงานให้ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา และกำหนดแผนงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเมื่อครบกำหนด กล่าวได้ว่า พนักงานที่ปรึกษา  เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสำเร็จไปด้วยดี โดยมีหน้า
ที่หลักดังนี้
1. การกำหนดลักษณะงานและแผนปฏิบัติงาน
2. การจัดทำรายงานสหกิจศึกษา
3. การนิเทศงาน
4. การประเมินผลนักศึกษา