บทบาทหน้าที่สถานประกอบการ

สถานประกอบการ     เป็นองค์กรที่มีความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษา ให้เกิดผลทางรูปธรรม ในทางปฏิบัติของงานสหกิจศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้กำกับและดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการมีหน้าที่หลักดังนี้

  1. ส่งรายละเอียดลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ ต่องานสหกิจศึกษาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือตามที่สหกิจศึกษากำหนด
  2. จัดอบรม ปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย วัฒนธรรม   ต่าง ๆ ของสถานประกอบการ การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ โครงสร้างบริหารงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. แต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)