ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา และการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ชั้น 4 และหอประชุมวทัญญู ณ ถลาง

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
  2. เพื่อให้นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รับทราบ และเรียนรู้ประสบการณ์ของรุ่นพี่
  3. เพื่อให้คณาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชาต่อไป
  4. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

 

IMG_8603 IMG_8608 IMG_8620

IMG_8633IMG_8635IMG_8642IMG_8654IMG_8658IMG_8671IMG_8676IMG_8701IMG_8736IMG_8768IMG_8838 IMG_8843

IMG_8434IMG_8431IMG_8417

IMG_8518 IMG_8521IMG_8592

IMG_8474IMG_8483IMG_8535 IMG_8561 IMG_8575 IMG_8577