ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562
วันที่  18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคาร 36 ชั้น 9

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของสหกิจศึกษาแผนกสหกิจศึกษาจึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 นี้มีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก 13 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ   จำนวนทั้งสิ้น 175 คน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กรอบแนวคิด และเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบประสบการการณ์จากรุ่นพี่ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา